Partnering

Contact:


Address:
 Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
 No. 6 Zhujiang Street, Nanjiang 2nd Road, Nansha, Guangzhou
Tel:
 020-22628339
E-mail:
 klox.info@kloxasia.com